Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 7/2016 7 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα και μηχανήματα της Π. Ε. Καβαλας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 7/2016 7 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα και μηχανήματα της Π. Ε. Καβαλας

Εκτύπωση

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 63.600,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

περισσότερα