Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού περί ανάδειξεις προμηθευτή λιπαντικών απο τη ΠΕ Καβάλας

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού περί ανάδειξεις προμηθευτή λιπαντικών απο τη ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

Ανακοινώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές περί ανάδειξης « προμηθευτή λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Καβάλας », για χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2016, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (2.760,00 €) με Φ. Π.Α.

Περίληψη