Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Νέα με μια ματιά

 • 30.03.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Ανάπτυξης

  Απόφαση επιβολής προστίμου στην μονάδα επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων με την επωνυμία "ΠΑΪΤΕΡΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ" που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας

  Για την ανάρτηση πατήστε εδώ

  Περισσότερα...
 • 29.03.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Για την προμήθεια υλικών (νερά, καφέδες, ζάχαρη ,χυμοί ) για το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κατά τις συσκέψεις – συναντήσεις –συνεργασίες, με Αιρετούς και φορείς για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/909,28-03-2017, με αριθμό ΑΔΑ : Ω3ΑΠ7ΛΒ-ΩΔΞ παρακαλούμε να καταθέσετε : οικονομική προσφορά μέχρι 250,00 € για την προμήθεια υλικών κάλυψη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας.

  Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

  Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις 03/04/2017 στις 12:00 στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :  

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα,
  2ος Όροφος, 265 Γραφείο Τηλέφωνο: 2513503265, Τηλεομοιοτυπία : 2510-834369.

  Η παρούσα πρόσκληση της Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.pekavalas.eu.

  Περισσότερα...
 • 29.03.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων
  Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού - λήξη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2017, στο Ηρώο της πόλης και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/906,28-03-2017, με αριθμό ΑΔΑ : ΩΠΜ07ΛΒ-ΙΣ2 παρακαλούμε να καταθέσετε : οικονομική προσφορά μέχρι 500,00 € για την ηχητική κάλυψη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας.

  Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

  Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις 03/04/2017 στις 12:00 στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα,
  2ος Όροφος, 265 Γραφείο Τηλέφωνο: 2513503265, Τηλεομοιοτυπία : 2510-834369.

  Η παρούσα πρόσκληση της Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.pekavalas.eu.

  Περισσότερα...
 • 29.03.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού - λήξη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2017, στο Ηρώο της πόλης και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/905,28-03-2017, με αριθμό ΑΔΑ : ΩΒΒΧΛΒ-2ΤΩ, παρακαλούμε να καταθέσετε : οικονομική προσφορά μέχρι 120,00 € για την κατάθεση στεφάνων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας.

  Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

  Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις 03/04/2017 στις 12:00 στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα,
  2ος Όροφος, 265 Γραφείο Τηλέφωνο: 2513503265, Τηλεομοιοτυπία : 2510-834369.

  Η παρούσα πρόσκληση της Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu.

  Περισσότερα...
 • 27.03.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας ενδιαφέρεται να προμηθευτεί με την προσφορότερη τιμή, ανά είδος υλικού, σωλήνα πολυαιθυλενίου στα πλαίσια της κατασκευής «Καταρράκτη Άρδευσης» στο Δ.Δ. Κοκκινοχώματος Ν. Καβάλας του Δήμου Παγγαίου.

  Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 216 / 8-03-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΒΥΤ7ΛΒ-Σ2Η.

  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πίστωσης της προμήθειας ανέρχεται...

  Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Απόφαση επιβολής προστίμου στην μονάδα με την επωνυμία "ΠΑΪΤΕΡΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ"

Εκτύπωση

Απόφαση επιβολής προστίμου στην μονάδα επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων με την επωνυμία "ΠΑΪΤΕΡΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ" που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2017 13:08

Καιρός